- دفترچه راهنمای CNG

فهرست

صفحات راهنما: 1 2 3 4 5 6

فهرست

پیش گفتار

مقدمه

مزایای استفاده از گاز طبیعی

اجزاء سیستم CNG

      مخزن

     شیرمخزن

     كیت CNG

     شیر سوختگیری

     شیر یكطرفه

     شیر قطع سریع

     شیر برقی گاز

     شیر برقی بنزین

     رگلاتور

     میكسر

     كلید انتخاب سوخت
   
     نشان دهنده LED

     واحد پیش انداز جرقه (Advancer)

     فشارنما

     مشخصات مخزن CNG

     شیرهای اطمینان

نحوه ی سوختگیری

توصیه های ایمنی به هنگام سوختگیری

نحوه ی استفاده ازسوخت CNG

تغییر سوخت

بازدید دوره ای خودرو

ایستگاههای سوختگیری

پاركینگ

گواهی ها و گارانتی ها

ضمانت محصولات BRC-IPD

سرویس و نگهداری

سرویس و نگهداری طبق برنامه

نكات ایمنی

لیست مدارک

لیست تجهیزات

سرویس و نگهداری

فهرست

صفحات راهنما: 1 2 3 4 5 6